top of page
ידיים מחזיקות ספרים

שיטות להוראה ולמידה פעילה

למידה פעילה כוללת פעילויות אישיות או בקבוצות קטנות הקשורות לנושא הנלמד שכל הסטודנטים בשיעור נדרשים לקחת בהן חלק, המתרחשת בשילוב עם מקטעי למידה המועברים על ידי המרצה ובהם תוצרי הסטודנטים מעובדים ומידע חדש מוצג בעקבותם.

השיטות:

bottom of page